Vedtægter

Vedtægter for ejerlauget Wagnerlaug

Hent som PDF

§ 1

Ejerlaugets navn er "Wagnerlaug", og dets hjemsted er Holstebro.


§ 2

Ejerlauget omfatter de ulige nummererede ejendomme på Wagnersvej fra nr. 1 til og med 111 undtagen nr. 59.


§3

I henhold til lokalplanen nr. 145, tinglyst den 12. juni 1981, påhviler det de til enhver tid værende ejere af de § 2 nævnte ejendomme at være medlem af ejerlauget samt at overholde de til enhver tid værende vedtægter for dette.

En ny ejer af en ejendom indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtigelserne.


§ 4

Det er ejerlaugets formål:


1.       Vedligeholde og renholde, herunder at snerydde efter behov, de i ejerlaugsområdet udlagte private veje, stier, pladser og fællesarealer (grønne     områder). 


2.      Tage skøde på de i ejerlaugsområdet udlagte private veje, stier, pladser og fællesarealer (grønne områder). 


3.      At varetage sådanne opgaver, som i medfør af generalforsamlingsbeslutning vil være at varetage som fællesanliggender, samt i øvrigt at repræsentere området udadtil. 


4.      Til opfyldelse af Ejerlaugets forpligtigelser med hensyn til vedligeholdelse af de i området udlagte private veje og stier, jfr. ovenfor, henlægges hvert år et beløb til formålet. Beløbets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, jfr.§ 9 stk. 4. De således henlagte beløb må alene anvendes til det henlagte formål, medmindre der på en generalforsamling med mindst 3/4 af de afgivne stemmer bestemmes andet med hensyn til de henlagte beløbsanvendelser. En sådan beslutning kan alene træffes, hvis forslag herom særskilt har været optaget på den udsendte dagsorden med angivelse af, hvor stort et beløb der foreslås frigivet af det henlagt beløb - og til hvilke formål. 


§ 5

Ejerlauget skal påse, at lokalplanen og vedtægternes bestemmelse overholdes.


§ 6

Medlemmer af ejerlauget er de til enhver tid værende ejere af de forannævnte ejendomme. Hver parcel har én stemme og kun én stemme på generalforsamlingen. Uanset om nogen af ejendommene måtte være i sameje med to eller flere personer, kan der kun udøves én stemme pr. ejendom. Stemme kan udøves af den i tingbogen anførte ejer, dennes ægtefælle eller i henhold til skriftlig fuldmagt af en tredjeperson. Den befuldmægtigede skal have bopælstilknytning til ejerlauget.
§ 7

Ejerlaugets højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar måned. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når denne er lovligt indvarslet. Alle sager afgøres ved simpelt stemmetal. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.

Der kan brevstemmes. Hvis blot et tilstedeværende medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. Vedtægtsændringer skal dog altid godkendes i Holstebro byråd.


§ 8

Til den ordinære generalforsamling skal skriftlig indkaldelse finde sted med mindst 14 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden og budgetforslag samt det reviderede regnskab. Indkaldelse udsendes til samtlige medlemmer af ejerlauget. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes formanden, så forslaget er denne i hænde senest 7 dagen før generalforsamlingens afholdelse.


§ 9

På den ordinære generalforsamling skal følgende behandles:

1.Valg af dirigent, jfr. § 11 

2.Beretning om Ejerlaugets virksomhed siden sidste generalforsamling. 

3.Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

4.Fastsættelse af hvor stort et beløb de skal hensættes til vedligeholdelse af veje og stier, jfr. § 4, pkt. 4. 

5.Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. 

6.Valg af bestyrelse og suppleanter, jfr. § 13. 

7.Valg af to bilagskontrollanter og suppleant, jfr. § 14. 

8.Indkomne forslag, jfr. § 8 

9.Eventuelt. 


§ 10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Endvidere afholdes ekstraordinær generalforsamling, når mindst 19 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger det ned forslag

til dagsorden. Efter modtagelse af begæring om generalforsamling skal formanden inde 10 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages og højst 16 dages varsel.


§ 11

Forhandling på samtlige generalforsamlinger ledes af en dirigent, som skal vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.


§ 12

Over forhandlinger på samtlige generalforsamlinger føres en forhandlingsprotokol, som skal underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Senest 4 uger efter generalforsamlingen udsendes referat

til samtlige husstande i ejerlauget.


§ 13

Det første år vælges minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. Derefter afgår i ulige årstal minimum 1 medlem og i lige årstal minimum 2 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 - årig periode. Afgange bestemmes første gang ved lodtrækning. Hvert medlem kan afgive lige så mange stemmer, som der skal vælges medlemmer til bestyrelsen.

De opstillede kandidater, der har opnået højest stemmetal, erklæres valgt i den rækkefølge, stemmetallene viser.

De ikke valgte kandidater er suppleanter i rækkefølge efter stemmetal. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Der vælges på denne måde mindst 1 suppleant årligt for en 1 - årig periode.


§ 14

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 - årig periode efter samme valgmetode som

ved bestyrelsesvalg.


§ 15

Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, kasserer og næstformand.


§ 16

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der dog skal godkendes af byrådet.


§ 17

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden ønsker det, eller når et bestyrelsesmedlem begærer det. Indkaldelsen, der tillige skal indeholde dagsorden for mødet, skal sked med mindst 3 dages varsel.

Formanden eller i dennes forfald næstformanden har forsæde i bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun træffe gyldige beslutninger når mindst halvdelen er til stede, og samtlige er blevet indvarslet rettidigt. Den samlede bestyrelse er til enhver tid ansvarlig for ejerlaugets midler. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at ejerlaugets påhvilende pligter opfyldes.

Det på bestyrelsesmøder passerende indføres af et bestyrelsesmedlem i forhandlingsprotokollen, som ved mødets afslutning underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne har ret til at gøre sig bekendt med, hvad der foregår på ejerlaugets bestyrelsesmøder. Dersom et flertal i bestyrelsen skønner, at et eller flere af de behandlede emner har almen og vital interesse, skal bestyrelsen sørge for at give medlemmerne underretning om det forhandlede senest 14 dage efter det afholdte bestyrelsesmøde.


§ 18

Ejerlauget forpligtes enten ved formanden eller ved dennes fravær næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom skal tillige forinden godkendes af generalforsamlingen.


§ 19

Til varetagelse af særlige arbejdsopgaver kan bestyrelsen eller generalforsamlingen nedsætte udvalg.

Et sådan udvalg kan kun behandle de tillagte opgaver og kan ikke uden bestyrelsens godkendelses forpligtige ejerlauget.

Forpligtelser, der i henhold til nærværende vedtægter kræver generalforsamlingens godkendelse, skal dog altid godkendes af denne.


§ 20

Generalforsamlingen fastsætter et helårligt bidrag til bestridelse af ejerlaugets driftsudgifter, således at disse deles med lige store anparter pr. selvstændig beboelse. Bidraget erlægges forud og forfalder den 1. marts med sidste rettidige indbetaling i forfaldsmåneden. Er bidraget ikke indgået i forfaldsmåneden, kan det overdrages uden vider varsel til inkasso.

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til 31. december,


§ 21

Kassereren afleverer årsregnskabet til revisoren senest den 10. januar, og skal efter anmodning besvare revisorernes mulige spørgsmål og indvendinger herimod.

Ejerlaugets formue kan anbringes i børsnoterede obligationer eller andre tilsvarende sikre papirer.


§ 22

Revisorerne gennemgår kritisk kassererens regnskab med bilag og påser herunder, at det godkendte regnskab senest 10 dage efter modtagelsen. Regnskabet skal være afleveret senest den 20 januar og skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


§ 23

Generalforsamlingen kan vedtage ordensforskrifter for området. Sådanne ordensforskrifter skal godkendes af byrådet.


§ 24

Generalforsamlingen kan vedtage, at ejerlauget kan indgå i samarbejde med omliggende ejerlaug til løsning af fælles opgaver. Sådanne samarbejdsaftaler skal godkendes af byrådet.


§ 25

Ved forslag om ejerlaugets eventuelle opløsning skal der forhandles som ved vedtægtsændringer, jfr. § 7

En eventuel formue anvendes til et formål, der kan godkendes af Holstebro byråd efter indstilling fra generalforsamlingen.Godkendt på generalforsamling d. 25.02.13